Onze voorbeeldtrajecten

Onze ervaring is ruim en veelzijdig met grote en kleine projecten voor branches en organisaties (circa 110), veel in de zorg en welzijn maar ook in andere arbeidsintensieve sectoren. De afgelopen jaren hebben wij van circa 2.700 managers, HR-functionarissen, planners en OR-leden de vaardigheden en expertise ontwikkeld op het vlak van strategische, tactische en operationele planning.
Onderstaande voorbeelden zijn een selectie van onze dienstverlening.

Graag geven we u contactpersonen voor een specifieke referentie.

Planning wijkzorg

Optimalisatie van de integrale bedrijfsvoering van de wijkzorg. Schraging van de groeiambitie met een nieuw logistiek concept voor de cliënt-, route- en medewerkerplanning. Introductie van de Sturingstool Wijkzorg om wekelijks optimaal te sturen door de voorruit. Continue beschikbaarheid van informatie over de passendheid van de personele inzet en de leveringsbe-trouwbaarheid.

Ontwikkeling meerjarenbeleid

Ondersteunen van bestuur en management bij het ontwikkelen van een meer jaren beleidsplan en een scenario voor de arbeidsbehoefte. Ondersteuning van het strategisch zoekproces met een serious managementgame. Doorrekening van de verschuivingen in de formatiebehoefte en ontwikkelen van maatregelen op het vlak van de (strategische) personeelsplanning.

Visie, roosterbeleid en ICT

Ontwerp roostervisie en roosterbeleid bij een gehandicaptenzorginstelling. Inclusief het maken van een passende vorm van teamroosteren. Daarna het begeleiden van de organisatie bij de selectie van een planning- en roostersysteem die passend is op het nieuwe roosterbeleid.

Cao-uitvoering

Landelijk projectleiderschap voor de branche brede facilitering van de kanteling in zeggenschap over de invulling van werktijden in opdracht van cao-partijen bij de Cao-VVT. Ondersteuning van deze innovatieve verandering in arbeidsverhoudingen met een instrumentenbank, workshops en ontwerpsessies voor bestuur/management, OR en medewerkers. Met als doel te komen tot een passende, innovatieve invulling van zelfroosteren en zelforganisatie in de organisatie.

Flexibele inzet

Opzet van een flexbeleid en flexorganisatie op basis van interne flexibiliteit en het principe van stabiele en voorspelbare roosters. Flex beleid voorziet in de uiteenlopende flex behoeften van de zorgprocessen en de verschillende vervangingsbehoeften (zoals langdurige uitval). Maximale inzet op ruimte voor grotere banen en afwisselingsmogelijkheden voor nieuwe medewerkers van de opleiding.

Verbeteren functioneren planafdeling

Audit van het functioneren van de planorganisatie en plansysteem, gericht op een betere benutting van het aanwezige plansysteem, vergroten van de planvaardigheden en performance verbetering van het planproces. Herinrichting van de planorganisatie, upgrading van de planfuncties en focus op de gewenste serviceverlening aan de zorgteams en management.

Inzet formatieplanner

Introductie van onze tool Formatieplanner voor ondersteuning bij de transitie in de personeelssamenstelling. De tool geeft op elk gewenst moment inzicht in de ontwikkeling van het personeelsbestand ten opzichte van de actuele en de toekomstige personele norm. Inzicht in de ontwikkeling van de diverse stroommaatregelen (in-, door- en uitstroom) en van het medewerkersbestand in het mobiliteitscentrum. Met de formatieplanner is de grip op het proces en actualiteit van informatie sterk verbeterd en zijn de werkzaamheden voor HR gestroomlijnd.