Digitale Toolkit

Onze standaard digitale tools zijn in de praktisch opgezet en ruim beproefd. Zij ondersteunen strategische personeelsplanning, zorgen voor betere sturing op bedrijfsprocessen en helpen teams bij hun bedrijfsvoering. De tools zijn eenvoudig in te richten en met korte instructies en trainingen snel inzetbaar. De tools voorzien in lacunes in uw informatievoorziening of verbinden data uit bronsystemen. En concurreren niet met de aanwezige geautomatiseerde systemen.  

We bouwen voor klanten ook digitale tools op maat om de sturing en beheersing van de personele inzet te verbeteren.  

De instrumenten die de verwerving van extra middelen van het Kwaliteitsbudget ondersteunen staan met een vermelding opgenomen.   

Onze digitale Tools

Scenarioplanner VVT 4.0

De Scenarioplanner ondersteunt het strategisch planproces van de arbeidsbehoefte op de langere termijn. Scenario input voor de ontwikkeling van het productfolio, de benodigde competenties, opbrengsten, (loon)kosten en brutomarge wordt doorgerekend. En levert vervolgens inzicht in de benodigde personeelssamenstelling en verschuiving daarin ten opzichte van de huidige situatie. Verder zijn er 'speelmogelijkheden' met variabelen voor onder andere productiviteit, tarieven en verloop. Aan de hand van de output kan het proces van in- door- en uitstroommaatregelen een invulling krijgen.

De scenarioplanner is er in twee varianten: als ondersteunend instrument van een serious managementgame over scenariovorming en als uitgebreide versie voor een gedetailleerde opzet en uitwerking van scenario’s voor de arbeidsbehoefte.

Met het modern organiseren van regelruimte komen teams steeds meer aan het roer te staan van hun teambedrijfsvoering. De Werkbalans-tool biedt teams daarvoor een complete ondersteuning, zoals:

 • Legt een verbinding tussen clientvraag en personele inzet;
 • Ondersteunt keuzes voor en geeft duidelijkheid over o.a. productiviteit en zorglevering;
 • Biedt ondersteuning en inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve personele samenstelling (o.a. functie- en contractenmix);
 • Objectiveert de ruimte voor grotere banen;
 • Biedt inzicht in de relatie tussen benodigde en beschikbare opkomsten naar het werk;
 • Ondersteunt (zorg)professionals voor scenario’s voor hun inzet (basis dienstenpatronen, routes);
 • Biedt transparantie en inzicht voor alle stakeholders bij het samenbrengen van de verschillende belangen van cliënten, medewerkers en organisatie;
 • Ondersteunt ontwerpen of toetsen van basis roosters;
 • Maakt knelpunten in het rooster duidelijk;
 • Ondersteunt de vakantieplanning

De invoer van de eigen gegevens loopt via voorbeelden. De rapportage tool geeft veel informatie over punten als de personeelssamenstelling, ruimte voor grotere banen, contractenmix en de passendheid van bezettingseisen gelet op de zorgvraag en beschikbare personele bezetting.

De tool kan stand alone functioneren of (op onderdelen) ingebed in de informatiehuishouding.

De Formatieplanner geeft een uitgebreid inzicht in de ontwikkeling van de aanwezige personeelssamenstelling in vergelijking met de actuele begroting of toekomstige begroting. Aspecten als de ontwikkeling van het bestand van contracten bepaalde tijd, personele bijzonderheden (verminderd inzetbaar) en scholingssituaties zijn in beeld.

Met deze tool kunnen alle hulplijstjes en kladbladjes weg.        

Sturingstool Wijkzorg

De Sturingstool Wijkzorg biedt een complete ondersteuning bij de sturing en beheersing van de personele inzet in de wijkverpleging. Voorbeelden van ondersteuning met de tool zijn:

 • voorstel optimale match tussen zorgafspraken met routes op dagdelen en dagen van de week;
 • passende beleidskeuzes voor personeelssamenstelling, productiviteit en flexibiliteit;
 • inzichtelijke analyse van verschillen over zorglevering, personele mix, routes versus zorgafspraken, productiviteit;
 • beheersing van de personele inzet waaronder de tijdbesteding voor indirecte activiteiten;
 • ondersteuning van de teamdialoog over planning en resultaten.

De tool sluit aan op de meest voorkomende bronsystemen voor de wijkzorg.

Teambalans-tool &
Inzetbaarheids-tool

Bij de invoering van zelforganisatie en zeggenschap wordt van teams en de individuele werknemer gevraagd een balans te vinden in de verdeling van de 3 ‘petten’:

 • van (zorg)professional met de afstemming van de werkritmes op de zorgritmes;
 • van teamlid en bij te dragen aan de teambelangen;
 • van individu en de invulling van de individuele behoeften.

Met de Teambalanstool krijgt het team inzicht in de belangenverdeling van de 3 ‘petten’ binnen het team.

Met de Inzetbaarheidstool krijgt het team inzicht in de mate van flex bereidheid in het team om werkritmes af te stemmen op de zorgritmes van de cliënten.

Roosterbezwaarlijk-heidstool

Het werken in roosters met veel wisselende werktijden op vroege en late tijdstippen en zeker in nachten is een bezwaarlijke werkomstandigheid. Dat geldt voor grote banen des te meer.

Met de Roosterbezwaarlijkheidstool kan een (basis)rooster objectief getoetst worden op de fysieke, mentale en sociale bezwaarlijkheid. Daarvoor gebruiken wij de actuele wetenschappelijke kennis en onze uitgebreide database met praktijkervaringen en metingen op basis van medewerkertevredenheidsonderzoeken.       

Bij de capaciteitsplanning van poliklinieken spelen veel variabelen een rol. De afstemming van variabelen als bezoekersstromen (nieuw, vervolgafspraak), inzet en organisatorische samenwerking van specialismen en functies en urenbeschikbaarheid is complex en intensief.

Onze Poliplanner maakt het proces van capaciteitsplanning transparant en ondersteunt het opstellen en toetsen van scenario’s voor een optimale capaciteitsplanning. Per scenario is invoer mogelijk van variabelen voor beleid en operationele waarden en de organisatorische werkwijze.