Over ons

PlanningWorkx is specialist in integrale personeelsplanning. We doen dat met oog voor modern organiseren van arbeid waarin zeggenschap en regelruimte voor medewerkers belangrijk zijn voor de motivatie en dienstverlening.

We vervullen rollen als adviseur, trainer, procesbegeleider en projectuitvoerder. Onze ervaring is ruim en veelzijdig met grote en kleine projecten voor branches en organisaties (circa 110), veel in de zorg en welzijn maar ook in andere arbeidsintensieve sectoren. De afgelopen jaren hebben wij van circa 2.700 managers, HR-functionarissen, planners en OR-leden de vaardigheden en expertise ontwikkeld op het vlak van strategische, tactische en operationele planning.

Onze toolkit met digitale instrumenten biedt onder meer ondersteuning bij strategievorming voor de arbeidsbehoefte, een betere sturing van de wijkzorg, een optimale teambedrijfsvoering en de ontwikkeling van zelforganisatie en zeggenschap. Ook beschikken wij over een uitgebreide data base met benchmark gegevens over onder meer loonkosten, arbeid en (flexibele) inzetbaarheid.

Onze instrumenten Scenarioplanner VVT 4.0 en de Werkbalans-tool VVT 8.3 ondersteunen het verwerven van extra middelen van het Kwaliteitsbudget.

We beschikken over praktijkervaring en uitgebreide kennis van de belangrijkste plansystemen en geven onafhankelijk advies bij systeemselectie en ondersteunen implementatietrajecten.

Ben van HIlst

Ben heeft een bedrijfskundige en HR achtergrond. Voorheen werkte hij onder meer als managing consultant in de adviesbranche, manager HR van grotere organisaties in de industrie en zakelijke dienstverlening en als interim bestuurder in de zorg.

Ben heeft een passie om de organisatie van arbeid en inzet te laten renderen voor medewerkers, cliënten en organisatie. Met zijn ervaring slaat hij een brug tussen strategie & beleid en de organisatorische invulling en praktische toepassing van arbeid en inzet. Zo ondersteunt hij zorgondernemers bij de opzet van een kansrijk meerjaren beleidsplan en de vertaalslag naar een scenario voor de arbeidsbehoefte en het proces van strategische personeelsplanning. Op het tactische en operationele niveau levert Ben input voor passend beleid voor de personele samenstelling en inzetbaarheid en bijpassende en goed werkende systemen, processen en vaardigheden.

Ben vervult rollen als sparringpartner, coach/trainer, beleidsadviseur en projectleider. Maatwerk en aansluiting bij de lokale visie en ambities en wat nu goed is vormen altijd het vertrekpunt. Veelal speelt het introduceren van regelruimte en zeggenschap voor het uitvoerende niveau een rol als antwoord op de noodzaak om ‘meer en beter voor de klant met minder middelen’ te realiseren.

Ben geeft met plezier trainingen aan management, ondersteuners, planners en medezeggenschap rond het thema integrale personeelsplanning en ontwikkelt praktische digitale tools voor onder meer scenarioplanning, sturing door teams en formatieplanning.

Jan de Leede

Jan volgde de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, alwaar hij ook promoveerde op het onderwerp taakgroepen/zelfsturende teams en hun bijdrage aan vernieuwing. Al ruim twintig jaar is Jan de Leede bezig met studie naar alle mogelijke vormen van flexibilisering (teams, multi-inzetbaarheid, werktijden, zelfroosteren), altijd met een goede balans tussen het werkgevers- en werknemersbelang.

Van 2001-2008 is Jan als senior adviseur werkzaam geweest bij TNO Arbeid. In deze periode verrichtte hij onderzoek en advies op het gebied van flexibiliteit, roosters, flexconstructies en werken op afstand.

Nog altijd is Jan de Leede voor 1,5 dag per week verbonden aan de Universiteit Twente als universitair docent HRM, ‘worksystems’ en HR-analytics. De rest van zijn tijd steekt hij in ModernWorkx, want “Flexibilisering en veerkracht blijft immers een boeiend bedrijfskundig vraagstuk met een hoge menselijke impact.”

Ton van ginkel

Na een korte loopbaan als fysiotherapeut heeft Ton arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd bij de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is afgestudeerd op het thema “Psychologie van Arbeid en Gezondheid”. Na afstuderen is hij vier jaar mede-eigenaar geweest van een klein zelfstandig onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van factoren in het werk die werkdruk, motivatie en prestatie beïnvloeden.

Daarna is hij als arbeids- en organisatiedeskundige vier jaar verbonden geweest aan KLM Health Services. Hij heeft voor diverse 500+ bedrijven trajecten uitgevoerd met de thema’s werkdruk & verzuimpreventie, werktevredenheid & motivatie.

De volgende overstap is naar Déhora Consultancy Group, een specialistisch consultancybureau op het gebied van personele planning en werktijden. Daar heeft hij 9 jaar gewerkt aan strategische en tactische personele planning bij organisaties met bijzondere werktijden (avonden, nachten, weekenden) en fluctuerend werkaanbod.

Sinds januari 2015 werkt Ton voor ModernWorkx. Zijn focus is zeggenschap over werktijden en het vormgeven van een plannings- en roosterafspraken waarbij de belangen van werknemer en werkgever in balans zijn.